‘The Isle’ Stumbles Despite Mild Intrigue

/// Brandon Schmitz time to read: 4 min